fbpx

Pogoji uporabe

Uporaba spletne strani najdibon.si ne glede na trajanje pomeni, da uporabnik soglaša s temi pogoji uporabe. Kadar uporabnik dostopa do spletne strani najdibon.si ali jo kako drugače uporablja, ga zavezujejo določila teh pogojev uporabe. Uporabnik, ki se s temi pogoji uporabe ne strinja, spletne strani najdibon.si in z njim povezanih storitev ne sme uporabljati.

 

Lastnik in upravljalec spletne strani najdibon.si (nadalje “Upravljalec”) najdibon.si je Pozitiven design, Janko Tomšič s.p., Parje 1a, 6257 Pivka. 

 

Ti pogoji uporabe se nanašajo na spletno stran najdibon.si in vse druge izdelke in storitve na spletnem mestu http://najdibon.si/, vseh spletnih straneh pod domeno najdibon.si ter povezanih profilih socialnih omrežij.

 

UPORABNIKI IN VSEBINA STORITVE

Storitve spletne strani najdibon.si, ki je dostopna na internetu na domeni http://najdibon.si/ so namenjene vsem, ki imajo dostop do interneta in sprejmejo pogoje uporabe spletne strani najdibon.si ter se zavežejo, da bodo storitve uporabljali izključno v osebne, nekomercialne namene v skladu z veljavno zakonodajo, načeli morale in etike ter temi pogoji uporabe.

 

Na spletni strani uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

 

S pojmom uporabnik so mišljene tako pravne kot fizične osebe, ki spletno stran najdibon.si obiščejo z namenom iskanja informacije o ponudnikih bonov kot tudi pravne osebe ter fizične osebe z registriranimi dejavnostmi, ki ponujajo informacije o postopku in pogojih nakupa (nadalje “Informacije”) vrednostnih bonov njihovih podjetij. Prve na spletni strani imenujemo “Kupci” in druge “Podjetniki”.

 

Spletna stran najdibon.si kupcem omogoča pregledovanje vpisanih in podjetnikom objavo lastnih profilov z opredeljenim postopkom in pogoji nakupa vrednostnih bonov. Ključen namen spletne strani je objava informacij, ki kupcem olajša iskanje ponudnikov vrednostnih bonov in tako olajša potencialen nakup vrednostnega bona. Kupec in podjetnik glede na spletni strani najdibon.si naveden postopek in pogoje nakupa ali kako drugače samostojno (bodisi preko pogovornih možnosti spletne strani najdibon.si ali na katerikoli drugi način izven spletne strani najdibon.si) izvedeta nakup oz. prodajo vrednostnega bona. Upravljalec nikoli ne izvaja, pomaga ali kakorkoli posreduje pri kupoprodajnem procesu, ki se izvede med kupcem in podjetnikom. 

 

VNOS IN VSEBINA PROFILOV

Vnos informacij o postopku in pogojih nakupa vrednostnih bonov lahko izvedejo pravne osebe ali fizične osebe z registrirano dejavnostjo t.j. podjetniki. 

 

Uporabnik se zavezuje, da bo pri vnosu informacij profila spoštoval naslednja navodila:

 • vsebina profila mora biti napisana v slovenskem jeziku,
 • vsebina profila mora biti resnična, pravilna, aktualna,
 • vsebina profila ne sme biti nezakonita, škodljiva, zavajajoča, sporna, moralno neprimerna ali žaljiva, zlasti ne sme predstavljati kršenja pravic intelektualne lastnine,
 • vsebina profila ne sme biti identična profilu (popolnoma prepisan profil drugega uporabnika), ki je že vpisan na spletni strani najdibon.si,
 • prepovedano je namerno brisanje in ponovno vpisovanje informacij o vrednostnih bonov, katere so bile že objavljene na spletni strani najdibon.si; upravljalec ima v primeru kršitve pravico, da kršitelje kaznuje z do trimesečno zamrznitvijo profila,
 • vsebina profila se mora nanašati na ponudbo vrednostnega(ih) bona(ov),
 • vsebina profila se mora nanašati izključno na predmet ponudbe vrednostn(ih) bona(ov) in prepovedano je v profil vpisovati kakršne koli druge podatke, ki se ne nanašajo na konkretno, posamezno ponudbo vrednostnih bonov,
 • vsebina posameznih polj mora biti skladna s pomenom polja in izključno v slovenskem jeziku,
 • vsebina profila se mora nanašati le na ponudbo posameznega podjetnika oz. posamezno poslovno enoto in ne sme vsebovati podatkov za več ločenih, nepovezanih podjetij,
 • slike, dodane k profilu se morajo vsebinsko nanašati na ponudbo podjetnika in morajo biti avtorsko dovoljene za uporabo na spletni strani najdibon.si ali proste za uporabo v namene, kot so v uporabi na spletni strani najdibon.si,
 • kontaktni podatki morajo biti resnični,
 • uporabnik ne sme objaviti profila za katero koli tretjo osebo ali objaviti kontaktnih podatkov tretje osebe brez njenega dovoljenja,
 • kontaktne podatke podjetij za objavo v profilih ureja izključno upravljalec spletne strani najdibon.si, Pozitiven design s.p. 

Vsebina profila za namene teh pogojev uporabe pomeni vso vsebino, ki jo je na spletni strani najdibon.si objavil posamezni uporabnik. 

 

Upravljalec si pridržuje pravico do ne objave ali izbrisa objave celotne vsebine ali katerega koli dela profila, v kolikor ta predstavlja kršitev teh pogojev uporabe, zakonskih določil, ki jih določa veljavna zakonodaja oz. v kolikor ni v skladu z uredniško politiko.

 

REGISTRACIJA UPORABNIKOV

Za vnos informacij v profile podjetnikov se je potrebno registrirati preko spletnega vmesnika na spletni strani najdibon.si. Kupec, ki želi izkoristiti vse funkcionalnosti spletne strani najdibon.si se mora registrirati preko spletnega vmesnika na spletni strani najdibon.si. Za pregledovanje vsebine spletne strani najdibon.si registracija ni pogoj.

 

Uporabnik se zavezuje, da bo pri registraciji spoštoval naslednja navodila:

 • vpisani podatki, zlasti kontaktni podatki morajo biti popolni in resnični; izdajanje za tretjo osebo oz. vpisovanje podatkov tretje osebe brez njenega dovoljenja je prepovedano in
 • vsak uporabnik ima lahko le eno uporabniško ime.
VSEBINA SPLETNE STRANI

Upravljalec nima vpliva na vsebino profilov, ki so objavljeni na spletni strani najdibon.si, saj je to vsebina, ki jo na portal vnesejo uporabniki samostojno. Posledično upravljalec Pozitiven design s.p. ne prevzema nobene odgovornosti za resničnost objavljenih podatkov, ki jih vpisujejo oz. posredujejo uporabniki.

 

Vsak dogovor o nakupu/prodaji vrednostnega bona na podlagi postopka in pogojev prodaje objavljenih na spletni strani najdibon.si, je dogovor zgolj med kupcem in podjetnikom, ki darilni bon prodaja oz. kupuje in ne povzroči nikakršnega posrednega ali neposrednega pogodbenega odnosa med kupcem, podjetnikom ter upravljalcem.

 

V primeru, da je vsebina na spletni strani najdibon.si, podana s strani uporabnikov v nasprotju s temi pogoji uporabe ali veljavno zakonodajo lahko kdorkoli o tem obvesti upravljalca preko kontaktnega obrazca. Upravljalec bo po preveritvi navedb ustrezno ukrepal in po potrebi odstranil sporne vsebine.

 

V povezavi z zgornjo obveznostjo si upravljalec pridržuje pravico do izbrisa profila, če meni, da profil kot celota ali njegov del ne ustreza tem pogojem uporabe ali krši oz. bi lahko predstavljal kršitev veljavne zakonodaje. Prav tako si upravljalec pridržuje pravico, da iz istega razloga izbriše posameznega uporabnika in mu onemogoči uporabo funkcionalnosti spletne strani najdibon.si.

 

DOVOLJENA UPORABA

Storitve spletne strani najdibon.si je dovoljeno uporabljati zgolj za namen, zaradi katerega je spletna stran ustvarjena, razen če ni s temi pogoji uporabe ali s posebnim dogovorom drugače določeno. Prepovedano je kakršno koli kopiranje vsebine spletne strani najdibon.si, zlasti vsebine objavljenih profilov, njihovo spreminjanje ter vključevanje v drugo spletno stran, izdelek ali storitev, razen kopiranja posameznih rezultatov za osebno, nekomercialno uporabo in razen uporabe, ki je izrecno dovoljena s posameznimi storitvami spletne strani najdibon.si.

 

Prepovedano je “meta” iskanje po spletni strani najdibon.si. Prepovedana je uporaba avtomatskih poizvedb ali drugih robotov, ki avtomatsko pridobivajo podatke iz spletne strani najdibon.si ali na drugačen način avtomatsko posegajo v spletno stran ali komunicirajo s spletno stranjo najdibon.si. Prepoved »meta« iskanja in prepoved uporabe robotov ne velja za splošne spletne iskalnike (universal search engines). Splošni spletni iskalniki so iskalniki, ki iščejo in objavljajo povezave na vse spletne strani iz določenega geografskega območja in niso omejeni glede na vsebino, panogo, tipe datotek in/ali druge značilnosti, kot je to pri vertikalnih/specializiranih iskalnikih. Vsak robot mora spoštovati tudi pravila www.robotstxt.org. Za vsako komercialno uporabo spletne strani najdibon.si je potrebno skleniti predhoden dogovor z upravljalcem, Pozitiven design s.p.

 

Informacije in gradiva, ki so prikazana na spletni strani najdibon.si, uporabniki lahko naložijo z mreže za osebno domačo rabo, pri čemer je prepovedano spreminjati označbe avtorskih pravic, druga obvestila o pravicah intelektualne lastnine ali obvestila o drugih pravicah. Dovoljeno je nalaganje in tiskanje informacij in gradiv z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene. Dovoljeno je povezave do posameznih profilov deliti na socialnih omrežjih ob navedbi resničnih informacij brez zavajanja, blatenja ali diskreditacije. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv na najdibon.si ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja upravljalca, je prepovedano.

 

Uporabniku so izrecno prepovedana vsa naslednja dejanja, za katera se uporabnik izrecno zavezuje, da jih ne bo izvajal niti poskušal izvajati:

 • uporaba storitve z namenom objavljanja ali propagiranja katere koli vsebine in/ali dejavnosti, ki je v nasprotju z veljavno zakonodajo in/ali javnim redom in moralo,
 • uporaba groženj, slabšalnega, poniževalnega ali žaljivega načina izražanja v komunikaciji ter izražanja, ki bi lahko kršil osebnostne pravice tretjih oseb,
 • komuniciranje z drugimi uporabniki v imenu tretjih oseb,
 • uporaba osebnih podatkov tretje osebe brez njenega soglasja,
 • objavljanje neresničnih, nezakonitih, škodljivih, zavajajočih, spornih, moralno neprimernih ali žaljivih vsebin,
 • izrabljanje storitve v komercialne, nelegalne ali kakršne koli druge namene od tistih, ki so določeni v teh pogojih uporabe, npr. zlasti objavljanje profilov, ki tematsko ne sodijo na spletno stran najdibon.si,
 • distribuiranje avtorsko zaščitenih vsebin ali vsebin, ki so v lasti druge pravne ali fizične osebe,
 • uporaba računalniških kod, škodljivih programov ali česar koli, kar bi lahko motilo, onesposobilo ali škodovalo tej storitvi, ponudniku storitve in njegovi programski ter strojni opremi ter telekomunikacijskim napravam ali elektronskemu komunikacijskemu omrežju,
 • kakršni koli poskus pridobiti, zbirati, uničevati, spreminjati in/ali shranjevati osebne podatke drugih uporabnikov in podatke, ki jih ti uporabniki vnesejo z namenom uporabe storitve.

 

PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

Vsa vsebina spletne strani najdibon.si je avtorsko pravno zaščitena kot individualne stvaritve oziroma kot podatkovne zbirke. Varstvo zajema zlasti podatke, besedila, multimedijske vsebine, programsko opremo ter HTML, java in flash izvorno kodo. Avtorsko pravno zaščitene vsebine je dovoljeno uporabljati zgolj za zasebne namene, v kolikor posamezen način uporabe ni prepovedan s temi pravili uporabe ali veljavno zakonodajo.

 

Vse fotografije uporabljene s strani upravljalca pri postavitvi strani ponuja spletna stran Unsplash z neomejenimi pravicami uporabe.

 

Uporabnik z vnosom podatkov v spletni vmesnik spletne strani najdibon.si prenaša na upravljalca Pozitiven design s.p. materialne avtorske pravice na vseh vnesenih vsebinah in sicer izključno tiste, ki so potrebne za namen objave na spletni strani najdibon.si in povezanih socialnih omrežjih pri čemer pa je prenos neizključen, ter časovno in teritorialno neomejen. Prenos pravic lahko uporabnik prekliče, tako da sam izbriše profil. Uporabnik jamči upravljalcu pod odškodninsko odgovornostjo, da za vse vsebine, ki jih objavi na spletni strani najdibon.si, razpolaga z ustreznimi materialnimi avtorskimi pravicami ter se zavezuje, da bo upravljalcu Pozitiven design s.p. povrnil vso škodo, ki bi mu zaradi kršitve te zaveze nastala. 

 

OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Upravljalec Pozitiven design s.p. se zavezuje, da si bo prizadeval, da bo celotna vsebina spletne strani najdibon.si visoko kvalitetna in estetska, stalno dostopna, zakonita in ažurna ter da ne bo vsebovala nezakonitih ali moralno spornih elementov kot tudi ne kakršnih koli virusov, trojanskih konjev ali podobnih dejavnikov, ki bi lahko škodovali omrežni infrastrukturi. Kljub temu, pa je storitev spletne strani najdibon.si na voljo takšna, kakršna je in brez kakršnega koli jamstva za delovanje.

 

V zvezi z zagotavljanjem spletne strani najdibon.si veljajo naslednje omejitve odgovornosti, razen če v teh pogojih uporabe ni drugače določeno:

 • upravljalec ne prevzema odgovornosti za vsebino, dostopnost, delovanje in brezhibnost spletne strani najdibon.si,
 • upravljalec ne prevzema odgovornosti za kakršno koli morebitno škodo, ki bi nastala uporabniku zaradi nezmožnosti uporabe spletne strani najdibon.si, zaradi zaupanja v vsebino storitve spletne strani najdibon.si, zaradi izgube podatkov ali zaradi drugih razlogov povezanih z delovanjem in dostopnostjo spletne strani najdibon.si,
 • upravljalec ne prevzema odgovornosti za izgubo vsebin in vsebinskih motivov, ki so posledica napačne uporabe, tehnične neustreznosti računalnika in neznanja ali nespretnosti uporabnika.

Upravljalec spletne strani najdibon.si ne more zagotavljati delovanja storitve v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje spletne strani najdibon.si.

Upravljalec si pridržuje pravico, da kadar koli, iz katerega koli razloga in za kakršno koli obdobje, brez predhodnega obvestila, prekine zagotavljanje spletne strani najdibon.si, če meni, da je to potrebno.

 

Omejitev odgovornosti v teh pravilih uporabe velja pod pogojem, da je v skladu z veljavno zakonodajo. V primeru neskladnosti velja takšna omejitev odgovornosti, v kakršnem obsegu je dovoljena z veljavno zakonodajo.

 

SPREMEMBA POGOJEV UPORABE

Upravljalec si pridržuje pravico, da lahko kadar koli spremeni te pogoje uporabe, če meni, da je to potrebno. Spremenjeni pogoji uporabe veljajo od objave na spletni strani in se uporabljajo za posameznega uporabnika od njegovega sprejema teh novih pogojev.

 

Pozitiven design, Janko Tomšič s.p.

April 202